Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken
(opgericht: 9 april 1984, statuten: 11 februari 1985, KvK: Zwolle 40061461)

PRIVACY REGLEMENT
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor de Vereniging betekent dit dat aan navolgende criteria moet worden voldaan.

LEDENADMINISTRATIE
In de ledenadministratie zijn lidnummer, naam, adres, postcode en woonplaats van de leden vastgelegd. Voor zover strikt noodzakelijk zijn ook bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres opgenomen.

Deze gegevens dienen ter realisatie van onze oorspronkelijke doelen, in het bijzonder voor het verzenden van het kwartaalblad. Deze gegevens worden als regel bij aanmelding door het nieuwe lid zelf ingebracht. Mutaties in het ledenbestand worden binnen het kalenderjaar doorgevoerd. Bestuursleden en eventueel door hen aangewezen gemachtigden zijn bevoegd inzage te hebben in de ledenadministratie. Degene die de ledenadministratie beheert kan, indien strikt noodzakelijk, worden geassisteerd of vervangen door een daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.

Van de ledenadministratie is een schaduwsysteem (met wachtwoord) bij een tweede bestuurslid thuis. Ook back-ups worden thuis bewaard.

Degene aan wie de verzending wordt uitbesteed krijgt, alleen voor dat doel, de beschikking over de actuele verzendadressen. Door ondertekening verklaart deze zich akkoord met hetgeen hierover is vermeld in dit reglement.

Het bestaan van dit reglement wordt aan de leden bekend gesteld. Eventuele vragen, klachten of bezwaren dienen aan het bestuur te worden voorgelegd. De afhandeling hiervan vindt plaats binnen een termijn van 6 weken. In een bestuursvergadering wordt de kwestie aan de orde gesteld en een van de bestuursleden aangewezen voor de afhandeling.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 8 januari 2019.

(J. Stam, voorzitter)
(E.R.M. Derks-Hermans, secretaris)